Dagelijks Woord

Meer over Verenigingswerk

Mannenvereniging

Mannenvereniging 'Calvijn'

Als mannenvereniging hebben we ons meerdere keren de vraag gesteld: Waar zijn de mannen? Geen tijd, zegt u. Is dat ook echt zo? Het is soms zo makkelijk gezegd. Bedenk dat de Heere beschikt over de tijd. Hij is het Die ons de tijd nog schenkt. Zo is onze tijd enkel en alleen genadetijd. Laten we daarom deze kostbare tijd gebruiken om Gods woord te onderzoeken zoals het als opdracht omschreven staat in 2 Timotheüs 3:15:

“En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.

Eénmaal per ca. twee weken in het winterseizoen komt de mannenvereniging Calvijn op maandagavond bij elkaar om een gedeelte uit Gods Woord te bestuderen, bespreken en overdenken. Per seizoen, wat loopt van eind september tot eind april, wordt een boekje met Bijbelstudies behandeld. Dat kan de ene keer hetzelfde boekje zijn als wat de vrouwenvereniging behandeld, en wordt uitgegeven door de landelijke vrouwenbond van de Hersteld Hervormde Kerk, een andere keer wordt een afwijkend boekje behandeld.We vergaderen in een zaal van het kerkgebouw aan de Beth-El kerk aan de Voorstraat 108 in Stellendam. De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen ca. 21.30 uur. Het bestuur hoopt en bidt dat de Heere deze bijeenkomsten wil zegenen en gebruiken tot eer en verheerlijking van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Naast de leden van de vereniging zijn ook altijd gemeenteleden welkom die eens vrijblijvend een studieavond willen bijwonen.

Hartelijk welkom op onze verenigingsavonden.

Het bestuur

 

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit