Dagelijks Woord

Meer over Kerkbestuur

Grondslag

Wij geloven en belijden een katholieke of algemene christelijke kerk. Deze kerk van Christus is er geweest vanaf het begin van de wereld en zal er zijn tot het einde toe.

 

De kerk van Christus is gefundeerd op Gods Woord zoals in de bijbel weergegeven. Wij belijden dat dit Woord van God niet is voortgekomen uit de wil van een mens, maar dat mensen, door de Heilige Geest gedreven, van Godswege gesproken hebben (2 Petrus 1:21). Daarom mogen wij er zeker van zijn dat Gods Woord in alle opzichten waar is. 

 

De kerk van Christus heeft dit Woord eerbiedig nagesproken in de drie oecumenische belijdenisgeschriften:

 • de Apostolische Geloofsbelijdenis;

 • de Geloofsbelijdenis van Nicea;

 • de Geloofsbelijdenis van Athanasius;

  en de drie Formulieren van Enigheid: 

 • de Nederlandse Geloofsbelijdenis;

 • de Heidelbergse Catechismus; 

 • de Dordtse Leerregels.

   

  Deze belijdenisgeschriften worden door ons onverkort en als bindend aanvaard. Ook op onze kerkelijke vergaderingen zijn deze belijdenissen altijd nagesproken. Daarom verklaren wij de uitspraken zoals gedaan op de generale synodevergaderingen voor vast en bondig. 

   

  Het is belangrijk een zeer betrouwbare Bijbelvertaling te hebben. Hiervoor gebruiken wij in onze erediensten en kerkelijke vergaderingen de Statenvertaling (1618/1619), uitgegeven door Jongbloed. In dit kerkboek zijn o.a. ook opgenomen de 150 berijmde Psalmen, de 12 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de Heidelbergse Catechismus, liturgische formulieren voor o.a. bediening van de Heilige Doop, het Heilig Avondmaal, uitsluiting uit en wederopneming in de gemeente, bevestiging van ambtsdragers, en huwelijksbevestiging, enkele christelijke gebeden, en het Kort begrip (samenvatting van de Heidelbergse Catechismus).

Kerkvoogdij

 • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit