Update Coronavirus

20 maart 2020

Belangrijke update m.b.t. het coronavirus

Geliefde gemeenteleden van de Hersteld Hervormde Gemeente van Stellendam,

De HEERE regeert. Met die eeuwenoude geloofsbelijdenis staat de kerk van Christus in een chaotische wereld waarin allerlei maatregelen getroffen worden om de gevolgen van het gevaarlijke corona-virus zo goed als mogelijk te bestrijden. Bidt of God dit zegent! Als kerkelijke gemeente moeten we de besluiten van de overheid opvolgen en heeft uw kerkbestuur nagedacht over de zondagse kerkdiensten voor zondag 22 maart.

Zolang de mogelijkheid aanwezig is om vanuit het eigen kerkgebouw een kerkdienst te beleggen en die uit te laten zenden, willen we van die mogelijkheid gebruik maken. U weet dat het advies van de overheid inhoudt om zoveel mogelijk het contact met andere mensen te vermijden. Dat betekent dat het bijwonen van een kerkdienst een bepaald risico met zich mee brengt. Vanuit dat oogpunt geeft het kerkbestuur een negatief advies om naar de kerk te komen.

Aan de gemeenteleden die dat écht willen wordt, geheel op vrijwillige basis, de mogelijkheid geboden om de kerkdiensten bij te wonen, zodat voorkomen wordt dat de voorganger preekt ‘tegen lege stoelen en banken’.[1]

Aan het einde van de kerkdiensten worden er twee collecten gehouden: 1 voor de diaconie en 1 voor de kerkvoogdij. Degenen die thuis de dienst beluisteren worden verzocht om de collecte per bank over te maken, mede gezien de extra kosten die gemaakt worden om (video)uitzending mogelijk te maken.

We spreken de hartelijke wens uit dat álle gemeenteleden trouw de beschikbare genademiddelen biddend blijven gebruiken en u ook thuis een rijke zegen onder de bediening van Gods Woord mag ontvangen. ‘Hoort, en uw ziel zal leven’.

 

Uw kerkbestuur

 


[1] Uiteraard geldt hierbij nog steeds de eis dat er maximaal 100 mensen aanwezig mogen zijn.

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit